דע את זכויותיך

חובת הגילוי בפוליסת ביטוח

בעת רכישת פוליסה לביטוח חיים, על רכיביה השונים, נדרש המבוטח ע”י חברות הביטוח לענות על שאלון רפואי. השאלון מכיל שאלות שונות ודורש מהמבוטח אף לגלות באופן יזום עניינים שלא פורטו במפורש בשאלון. השאלון איננו מפורט, מבוטחים אינם מתעכבים עליו יותר מידי, ופעמים רבות הוא מנוסח באופן כללי ומודפס באותיות קטנטנות.

אל תטעו – זה המסמך החשוב ביותר עליו יחתום מבוטח, בטרם כניסתו לביטוח. חשוב לייחס לו חשיבות מירבית. זאת, משום שמתן תשובות לא כנות לשאלון הרפואי עלולה להוביל לדחיית התביעה.

חוק חוזה הביטוח מקנה למבטח את הזכות לבטל את חוזה הביטוח תוך שלושים ימים מהיום שנודע לו שהמבוטח השיב לשאלון תשובות לא כנות, וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח.

כאשר כבר ארע מקרה המזכה את המבוטח בזכות לקבל תגמולי ביטוח (פיצוי) מהפוליסה, המקרה חברת הביטוח תוציא את התיק הרפואי של המבוטח ותבחן האם השאלון הרפואי הקצר שהפנתה לו בעבר, אכן מכיל תשובות כנות. החברה תעשה זאת באמצעות טופס ויתור על סודיות רפואית עליו חותם המבוטח בכניסתו לביטוח.

ככל שתעלה הבדיקה היסודית של חברת הביטוח כי קיימת בעיה רפואית (קטנה ככל שתהיה), תדחה חברת הביטוח את תביעת המבוטח. לכן קיימת חשיבות מהותית גילוי נאות ומלא במילוי הפרטים שנדרשים מחברת הביטוח.

עדיף לאפשר לחברת הביטוח להחריג מראש חלק מהכיסוי שהיא נותנת למבוטח (לדוגמא מי ששבר יד עלול למצוא עצמו רוכש מלכתחילה פוליסה שאינה מכסה נכות ביד זו) מאשר להשיב תשובות שיבטיחו קבלתו לביטוח, אבל כאלו שבבוא יום פקודה יביאו לכך שתביעתו תידחה.

במטרה להגן על מבוטחים קובע החוק, כי בחלוף שלוש שנים ממועד כניסת המבוטח לביטוח, תוכל חברת הביטוח לדחות תביעתו רק אם תוכיח שתשובותיו הלא כנות לשאלות שהונו לו בעת כניסתו לביטוח, ניתנו בכוונת מרמה.

שתפו חברים >>

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

כתבות נוספות:

תגובות / שאלות:

צור קשר
close sliderCall Now Button