דע את זכויותיך

זכות העמידה

זכות העמידה בהליכים מכרזיים

בעת פרסומו של מכרז, מציב עורך המכרז תנאי סף, שנועדו לערוך סינון ראשוני של המציעים, כדי להבטיח שלמכרז ייגשו רק מי שעורך המכרז סבר שיכולים לתת לו את השירותים המתאימים, או לספק לו את הטובין הראויים בעיניו.

מהי זכות העמידה?

לאחר שנבחר זוכה במכרז, יש זכות קנויה לכל מי שהשתתף במכרז לעיין במסמכי המכרז המלאים, בכללם בהצעה של הזוכה ובפרוטוקולי ועדת המכרזים, כדי לבחון האם לא נפל בהם פגם. ואולם מה מעמדו של מי שבחר, נוכח תנאי הסף, לא להתמודד במכרז? האם לו עומדת הזכות לעיין במסמכים אלו? כיצד יבטיח גורם זה, כי מי שזכה אכן עמד בתנאי הסף של המכרז, אותם תנאים שמנעו ממנו להשתתף במכרז מלכתחילה?

מי זכאי לקנות זכות עמידה במכרז?

בעבר נחלקו הדעות בבית המשפט בשאלה האם כדי לקנות זכות עמידה לעיון במסמכי המכרז, עליך להשתתף בו. לאחרונה ניכר סחף לכיוון הרחבת זכות העיון. כך, ברע”א 3888/15, אפקון בקרה בע”מ נ’ ארד בע”מ נקבע כי ניתן בהחלט לאפשר למציע פוטנציאלי לתקוף, בעילות מסויימות, את הליכי המכרז ואת תוצאותיו. בית המשפט ציין שם, באותו עניין, כי “כך, למשל, במצב ה’טיפוסי’, שבו בחר פלוני מיוזמתו שלא להתחרות במכרז, עקב דרישת סף כזו או אחרת, אך קיים חשש כי לאמיתו של דבר זו אינה נאכפת, באופן השומט את הקרקע תחת החלטתו המקורית שלא להגיש הצעה. עם זאת, במישור המעשי, ובהתחשב באופיו המסחרי של הליך המכרז, יש טעם בגישה זהירה. ברי, כי לא יהא זה מן המידה לְבַכֵּר זכות עמידה גורפת, אשר עלולה לשמש כלי שרת פסול ולהיות מנוצלת לרעה, על-ידי יריבים עסקיים בעלי אינטרס כלכלי ‘צר’. לעתים, לא תעלנה ההקפדה היתרה על טוהר ההליך, מחד גיסא, והשאיפה ליעילות, מאידך גיסא, בקנה אחד… ניתן להימנע מפריצת הסכרים באמצעות עמידה על מיהות העותר, ובירור הסיבות שבגינן בחר שלא להתמודד במכרז. יש להשתכנע, ברמת ודאות מספקת, כי אמנם במציע פוטנציאלי עסקינן.”

אז מה החליט בית המשפט בנוגע לזכאות לזכות העמידה?

אם כך, אם בית המשפט משתכנע שמטרת הפנייה לעיין במסמכי המכרז, ולעיתים גם תקיפתם, אינה ניסיון לדוג במימי חברה מתחרה, ייטה בית המשפט להכיר בזכות העמידה של גורם, שכלל לא השתתף במכרז, לעיין במסמכי המכרז ובזכות שלו לעתור לבית המשפט בניסיון לבטל תוצאות המכרז.

קראו על דיני מכרזים >>

שתפו חברים >>

Share on facebook
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

כתבות נוספות:

תגובות / שאלות:

Call Now Button
צור קשר
close sliderדילוג לתוכן